Water_res

מאגרי מים וסכרים

אנו מספקים מגוון פתרונות לניטור, והצגת מידע בפרויקטים מורכבים להובלת ואכסון מים. הפתרונות שלנו מאפשרים מדידה רציפה או בדידה, מדויקת ואמינה, לאורך זמן גם בתנאי שטח קשים